WESERVE ข้อกำหนดการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

(ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2562)

ข้อกำหนดการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานโดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชัน หมายความว่า คุณยืนยันว่าได้อ่าน ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้า ผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล และนิติบุคคล บริษัท วีเสิร์ฟ แพลตฟอร์ม จำกัด ที่เกี่ยวข้องที่มีตามที่กำหนดไว้

คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท วีเสิร์ฟ แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการแอปพลิเคชัน WESERVE โดยบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่ง ซึ่งผู้จัดส่งจะให้บริการด้านขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่คุณ ตามหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระ บุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของเขา/เธอเอง ไ

“สิ่งของที่จัดส่ง” หมายถึง สินค้าหรือสิ่งของจับต้องได้ที่ผู้ใช้เลือกให้มีการจัดส่ง โดยสามารถบรรจุลงในกล่อง และ/หรือบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก

“ผู้จัดส่ง” หมายถึง ผู้เช่าใช้ระบบของบริษัทเพื่อรับงาน ซึ่งจะทำการจัดส่งสิ่งของที่จัดส่งในนามของบริษัท และภายใต้การกำกับดูแล และการควบคุมคุณภาพของบริษัท

“บริการ” หมายถึง บริการที่ผู้ใช้สั่งให้ผู้จัดส่งทำการรับอาหาร และ/หรือสินค้าสะดวกซื้อจากร้านพันธมิตรคู่ค้าและ/หรือร้านค้า เพื่อจัดส่งมายังที่อยู่/สถานที่ส่งของผู้ใช้ ทั้งนี้บริการนี้ไม่ได้รวมถึงการจัดส่งผู้โดยสาร สิ่งมีชีวิต ของมีค่า และวิธีการจัดส่งจะเป็นการขนส่งทางบกภายในประเทศไทย โดยใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์

“สถานที่ส่ง” หมายถึง สถานที่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้เลือกให้ผู้จัดส่งทำการส่งสิ่งของที่จัดส่งภายใต้เขตพื้นที่การให้บริการของบริษัท

“แอพพลิเคชัน WESERVE” หมายถึง แอพพลิเคชันแพลตฟอร์ม และระบบบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยระบบที่ WESERVE ให้บริการนั้นจะไม่รวมบริการจัดส่งเนื่องจากผู้จัดส่งจะเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง

“พันธมิตรคู่ค้า” หมายถึง ผู้ให้บริการร้านอาหารและสินค้าซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง

“ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ในแอพพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

“นโยบาย” หมายถึง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งสำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชัน WESERVE จะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำ และผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. คุณมีอายุขั้นต่ำ ตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้

2. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้บริการเท่านั้น

3. คุณต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆที่คุณมอบให้ WESERVE (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) ผ่านทางแอพพลิเคชัน WESERVE จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ชวนให้เข้าใจผิด

4. คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใดๆ

5. คุณต้องไม่สร้างความเสียหาย หรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการเครือข่ายที่เหมาะสมใดๆ ที่เป็นฐานตั้งของแอพพลิเคชัน WESERVE

การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดส่งและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

การเรียกใช้บริการจากผู้จัดส่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้จัดส่ง WESERVE จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ หรือการละเว้นไม่กระทำการใดๆ ของผู้จัดส่งที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้จัดส่งหรือบุคคลที่สามอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการ

คุณตกลงภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. จะปฏิบัติต่อผู้ให้บริการขนส่งและเจ้าหน้าที่อื่นๆด้วยความเคารพ และสอดคล้องกับนโยบาย และจะไม่ข้องเกี่ยวในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้บริการ

2. จะไม่สร้างความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

3. จะไม่ติดต่อผู้จัดส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการรับและใช้บริการขนส่ง

4. เพื่อให้เกิดความชัดเจน WESERVE จะไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้จัดส่ง) แอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีหรือคุณเชื่อมต่อเข้าหาผ่านแอพพลิเคชัน WESERVE และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว การให้คะแนนผู้จัดส่ง และพันธมิตรคู่ค้า รายใดก็ตามในแอพพลิเคชัน WESERVE จะมีเจตนาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ระบุคะแนนความพึงพอใจ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรอง (หรือในทางอื่น) โดย WESERVE

ข้อร้องเรียน

1. หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการที่คุณได้รับ WESERVE จะรับข้อร้องเรียนดังกล่าวและดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนของ WESERVE โดย คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว และตกลงที่จะยื่นร้องเรียนที่คุณอาจมีผ่านทางแอพพลิเคชัน WESERVE ขอสงวนสิทธิในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้จัดส่งหรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

2. หาก WESERVE ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้จัดส่งหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ WESERVE มีสิทธิในการส่งเรื่องร้องเรียนถึงคุณ หรือรับมือกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียน และคุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

บัญชีของคุณ

1. ในการเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้ คุณต้องลงทะเบียน และเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอพพลิเคชัน WESERVE

2. คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ

2.1.ต้องมีแค่บัญชีเดียว

2.2. ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการล็อกอิน และรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย

2.3. ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อธิบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท WESERVE PLATFORM Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “WESERVE”) เมื่อท่านใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) กับทาง WESERVE ผ่านทางแอพพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อ ไปในที่นี้เรียกว่า “แอพพลิเคชัน”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการ ท่านตกลง และอนุญาตให้ทาง WESERVE รวบรวมการใช้ และโอนข้อมูลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมแอพพลิเคชัน และ /หรือใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชัน ซึ่ง WESERVE ให้บริการในการเดลิเวอร์รี่อาหาร สินค้า และบริการอื่นออนไลน์ (ซึ่งต่อ ไปในที่นี้เรียกว่า “บริการ”)

WESERVE ได้ทำการรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง

WESERVE จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้มีสั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับทาง WESERVE หรือใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน นอกจากนี้ WESERVE จะรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านกรอกแบบสอบถามใดๆ ก็ตามเสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชัน ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้ใน คุกกี้ ( ตามข้ออธิบายในข้อต่อไป ) WESERVE จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (โดยข้อมูลจะมี ชื่อ,อีเมล,ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ ,ตำแหน่งสถานที่ตั้งปัจจุบัน เป็นต้น) เมื่อท่านอนุญาตเท่านั้น WESERVE จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการใช้งานตามที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อเสนอ และข้อมูลเกี่ยวกับ WESERVE รวมถึงบริการต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจ WESERVE จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการสั่ง บริการออนไลน์ การร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง WESERVE การเปิดบัญชีผู้ใช้งาน การส่งข้อความผ่านทาง contact us หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆของทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโฆษณา การทำ แบบสอบถามและการตลาดทางตรง WESERVE จะไม่เก็บข้อมูลสำคัญของท่าน

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ส่งผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจดจำ และพิสูจน์อุปกรณ์การใช้งานของท่าน และอนุญาตให้อุปกรณ์ของท่านจดจำข้อมูลจากทางแอพพลิเคชัน ของ WESERVE เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน ในครั้งต่อไป ข้อมูลบางอย่างที่ทางแอพพลิเคชันได้เก็บรวบรวม ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานได้ แต่จะติดตามการเข้าใช้งานแอพพลิเคชันของท่าน เพื่อที่ทาง WESERVE จะได้ทราบลักษณะการใช้งานของลูกค้า และเพื่อเป็นการปรับปรุงการสั่ง หรือการให้บริการออนไลน์ WESERVE จะนำข้อมูลเหล่า นี้โดยใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆที่พิสูจน์ตัวตนของท่านและ WESERVE ไม่ได้ใช้ คุกกี้เพื่อทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว แต่ WESERVE จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง WESERVE เท่านั้น WESERVE จะเก็บข้อมูลทางเทคนิคจากโทรศัพท์มือถือของท่านหรือการใช้งานแอพพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์มือถือของ ท่าน และ/หรือเว็บบราวเซอร์ของท่านต้องสามารถอนุญาตให้ท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ถ้าท่านต้องการ

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่รวบรวมโดย WESERVE

ท่านยินยอมให้ WESERVE สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการและส่งของ รวมถึงบริการอื่นๆที่ท่าน ได้สั่งไว้กับทาง แอพพลิเคชัน ท่านยินยอมให้ WESERVE เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกอบไปด้วย ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์กับผู้ส่งของ พนักงานของ WESERVE หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการ ของกับ WESERVE ท่านยินยอมให้ WESERVE ใช้ข้อมูลส่วนตัวของ ท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ใน การโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพื่อแจ้ง รายละเอียดของทางเว็บไซต์รวมถึงสินค้าและการบริการของ WESERVE หรือเรื่องอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ WESERVE อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ ท่านยินยอมให้ WESERVE เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน กับบุคคลดังต่อ ไปนี้ - องค์กรอื่นๆภายในกลุ่มบริษัท WESERVE - บุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดย WESERVE หรือสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มบริษัท WESERVE ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน WESERVE หรือทำการส่งสินค้าและให้บริการแทน WESERVE หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจาก WESERVE หรือไม่ต้องการให้ WESERVE เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ contact@weserve.co.th หรือทำตามขั้นตอนเมื่อท่านได้รับข่าวสารจาก WESERVE ในอีเมล์ของท่าน WESERVE จะดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง โปรดทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ นั่นหมายถึงว่า WESERVE จะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป WESERVE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีเหตุจำเป็นในทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ และทรัพย์สินของ WESERVE หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อหลีกเหลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น ในกรณีที่มีการขายกิจการ หรือการควบบริษัท เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

WESERVE จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และอัพเดทอยู่เสมอและไม่ทำการบิดเบือนข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับ WESERVE ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง และหากท่านต้องการสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ contact@weserve.co.th ทาง WESERVE ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หาก WESERVE ได้รับแจ้ง การลบบัญชีผู้ใช้งาน มิได้หมายความว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเราจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีความประสงค์ให้ WESERVE ทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย กรุณาทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ข้างต้น โปรดทราบว่า การลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบของ WESERVE หมายถึงว่าท่านยกเลิกการใช้บริการจากทางเราทั้งหมด ทางเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอของท่าน หากมีข้อ กำหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) เราจะให้ท่านต้องยืนยันตัวตนก่อน โดยทำการส่งเอกสารสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับทาง WESERVE ก่อน

การรักษาความปลอดภัยและการเก็บข้อมูลในข้อมูลส่วนบุคคล

WESERVE จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิด การก้าวกาย ความเป็นส่วนตัว การทำข้อมูลสูญหาย การนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน WESERVE จะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้วภายใต้ข้อ กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ข้อกำหนดจากข้างบน) เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านเพื่อเขาใช้ บริการของทางเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกรหัสดังกล่าวกับผู้อื่น ด้วยลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ต WESERVE ไม่สามารถรับรองความปลอดภัย ขณะที่ท่านได้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเรา และ ท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราโดยยอมรับเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่า มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง WESERVE ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง WESERVE จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอพพลิเคชันหรือผ่านทางอีเมลตามที่เห็นสมควร โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

แอพพลิเคชัน

ทางแอพพลิเคชันของ WESERVE มีการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันอื่นๆ แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับทางแอพพลิเคชันของเราเท่า นั้น ดังนั้น ท่านมีความจำเป็นต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเชื่อมต่อบัญชี Facebook

WESERVE จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลจะมี รูปภาพ,ชื่อ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์โทรศัพท์ของท่าน เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้และรวมถึงใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทางผู้ใช้งาน

การจัดการหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัญชี Facebook

ท่านสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของท่านได้ทุกเมื่อ แอปพลิเคชันจะลบข้อมูลการเชื่อมต่อบัญชี Facebook ของท่าน

การยกเลิกคําส่ังซื้อและการคืนเงิน

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดในแอปพลิเคชันเท่านั้น โดยสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อในหน้ารายละเอียดสถานะคำสั่งซื้อ (Order) กรณีเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่นอาหารที่ได้รับไม่ครบหรือไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งปัญหาที่พบภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับอาหารพร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้ ภาพถ่ายอาหารที่คุณได้รับ และใบเสร็จของคำสั่งซื้อ นั้นผ่าน Line Official Account @weserve ( เวลาทำการ 06.00 - 23.00 น.) ทางทีมงานจะประสานงาน และดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินการคืนเงินโดยรายการการคืนเงินจะเกิดขึ้น

การติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทาง WESERVE ท่านสามารถส่งคำขอมาได้ที่ info@weserve.co.th ทางเรายินดีให้คำแนะนำและบริการที่ดีทีี่สุดแก่ท่าน

*ให้ยึดข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยนี้ไปก่อนจนกว่าฉบับภาษาอังกฤษจะแล้วเสร็จ